Mirasçıların Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Mirasçıların Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Mirasçıların Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Mirasçıların Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Mirasçıların Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Burgan Bank A.Ş. tarafından vefat eden müşterilerin mirasçılarının kişisel verilerinin işlenmesine yönelik olarak bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu: Burgan Bank Anonim Şirketi (Banka).

İşlenen Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik, iletişim, hukuki işlem, görsel ve işitsel kayıtlar.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz aşağıdaki şekilde otomatik olmayan yöntemlerle elde edilebilir.

• Banka Genel Müdürlük ve Şubeleri gibi yüz yüze hizmet kanalları ile iletişim kanallarımız vasıtasıyla, kendinizden, kimlik belgenizden, mirasçılık belgesi/veraset ilamından.

Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Sebebi ve Amacı

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebeplerle Bankamızca işlenmektedir.

İşleme AmaçlarıHukuki Sebepler
 • Tanıma, kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi
 • Bankacılık Kanunu başta olmak üzere, bankacılık faaliyeti kapsamında tabi olunan tüm mevzuatlar gereği yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Sahteciliğin/dolandırıcılığın önlenmesi
 • Banka içi operasyon, denetim ve risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Bankanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Mirasçısı olduğunuz murisin bankamızdaki hesabı, Bankamızca sunulmuş ürün/hizmetler, varsa alacak/borç ilişkisi hakkında bilgi edinme talebinin karşılanması, ödemelerin yapılması ve işlemlerin yerine getirilmesi
 • Sigorta ve sigorta tazminatına ilişkin süreçlerde iletişim kurulması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Sahteciliğin/dolandırıcılığın önlenmesi
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bankanın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Talep, itiraz ve şikayetlerin takibi, yönetimi ve cevaplanması
 • Yasal takip süreçlerinin yönetilmesi
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması


İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen taraflara, aşağıdaki amaçlarla aktarılmaktadır:

 • Kanunen bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercilerine, yasal raporlama yapılması, düzenleme ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, şikayet ve hukuki süreçlerin işletilmesine yönelik yasal sebeplerden dolayı,
 • Murisin kiralık kasa sahibi olması durumunda noterlere noter marifetindeki işlemlerin yapılması amacıyla,
 • Destek hizmeti/dış hizmet kuruluşları ve hukuk bürolarına Bankaya destek ve danışmanlık hizmeti verebilmeleri amacıyla,
 • Sigorta şirketlerine murisin sigortalı veya sigorta ettiren sıfatıyla yer aldığı sigorta işlemlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • Murisin kredi borçlusu olması durumunda varlık yönetim şirketlerine Banka alacaklarının satışı amacıyla
 • Murisin kredi borçlusu olması durumunda muhtemel alıcılara Banka paylarının satışında değerleme çalışmaları yapılabilmesi amacıyla.

Haklarınız

Kanun'un 11. maddesine göre kişisel verileriniz ile ilgili şu haklara sahipsiniz;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme

Haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak,burganbank@hs03.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta yoluyla başvurarak veya tarafınızca Bankaya beyan edilen ve tarafınızca doğrulanarak/teyit edilerek Bankamız sistemine kayıt edilen elektronik posta adresi veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun (“Kurul”) ileride belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Başvuruda;

a) ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve

d) talep konusu bulunmalıdır.

Talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Başvurunuza yönelik işlemlerin ayrı bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan alınabilir.